ચોમાસામાં ખોરાક પ્રત્યે સાવધાની લેવી જોઇએ

fruit juice
અગાઉથી કાપેલા અને છૂટક ફળ 
વરસાદમાં પહેલાંથી કાપેલા ફળ કે ખુલ્લા પડેલા ફળ ન ખાવા આનાથી ઈંફેક્શન થઈ શકે છે. આ મોસમમાં તમે કેળા અને પપૈયા ખાઈ શકો છો. ફળ ખાતા પહેલાં તેને સારી રીતે  ધોવા. 
જ્યૂસ 
ચોમાસા દરમિયાન બહાર બનેલો જ્યુસ ન પીવો જોઈએ.બહારે મળતા જ્યુસ પહેલેથી જ કાપેલા ફળોથી બનેલો હોય છે.જેથી વરસાદમાં ઈંફેક્શન  ફેલાવનો જોખમ  રહે છે.જો તમે જ્યુસ પીવો છે તો ઘર પર જ બનાવવો અને  તે જ સમયે પીવો. 


આ પણ વાંચો :