70% દુખાવામાં 1 ગ્લાસ ગરમ પાણી કોઈ પણ પેનકિલરથી તીવ્રતાથી કામ કરે છે


આ પણ વાંચો :