ગુજરાતી- ભગવાનને ગુસ્સો ક્યારે આવે છે ?

jokes
ભગવાનને ગુસ્સો ક્યારે આવે છે ?
જ્યારે કોઈ યુવતી લગ્ન પહેલા જ પ્રેગનેંટ થાય છે
અને તેની
મા કહે છે કે - હે ભગવાન તે આ શુ કર્યુ ?


આ પણ વાંચો :