ગુજરાતી જોક્સ- બૉસ ચડી ગયું

ગર્લ- આજે બૉસ મારી ઉપર ચડી ગયું


મિત્ર- શા માટે

ગર્લ- આજે હું ઓફિસ મોડેથી પહૉંચી હતી

ના


આ પણ વાંચો :