ગુજરાતી જોકસ - સરદારનો જન્મ-દિવસ

funny jokes

એકવાર સરદારનો જન્મદિવસ હતો

તે ફૂંક મારવા ગયો તો (પાદ) નિકળી ગયું

બીજી વાર ફૂંક મારવા ગયું તો પછી પાદ નિકળી ગયું

સરદાર પલટીને ગુસ્સો થઈને બોલ્યો લે તુ જ બુઝાવી દેઆ પણ વાંચો :