1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

આજનો જોક્સ- મેડિકલ

મહોબ્બતના દરેક રસ્તા પર 
દર્દ જ મળશે 
હું  વિચારી રહ્યો છું
મેડિકલ ખોલ લૂમ… સારુ ચાલશે