ગુજરાતી જોક્સ- ગોવાની વ્યાખ્યા

એવી કઈ જગ્યા છે

જ્યાં જવું તો અંગ્રેજીમાં છે

પણ આવવું હિંદી માં પડે છેગો.. આ..આ પણ વાંચો :