ગુજરાતી જોક્સ-પત્નીથી તલાક જોઈએ

પતિ- મને મારી પત્નીથી તલાક જોઈએ

એ વાસણ ફેંકીને મારે છે

વકીલ- પહેલાથી મારે છે
કે અત્યારે મારવા શરૂ કર્યા

પતિ- પહેલાથી

વકીલ તો તલાક હવે શા માટે

પતિ- હવે તેનો નિશાનો પાકું થઈ ગયું છે.આ પણ વાંચો :