ગુજરાતી નોન -વેજ જોકસ

એક વાર એક જાડો પુરૂષ બુરખો પહેરીને

લેડીસ ટૉયલેટમાં ઘુસી ગયો


એક મહિલા એને પૂછવા લાગી
શું બહેન કયો મહીનો ચાલી રહ્યું છે

પુરૂષ્ 11 મો

આથી તો હું વુચારતી હતી કે

આ બાળકનો હાથ એક્મ બહાર લટકી રહ્યું છે.


આ પણ વાંચો :