ગુજરાતી જોક્સ -બાળક પણ કઈક પણ સમજી લે છે આ તો વાંચો બહુ મજા આવશે

Last Updated: બુધવાર, 13 નવેમ્બર 2019 (18:09 IST)
બાળક (મમ્મીથી) - મૉમ, આ પ્રેગનેંટ શુ હોય છે ?
મૉમએ ગુસ્સાથી જોયુ તો તે સમજ્યો કે ગુસ્સાને પ્રેગનેંટ કહે છે
………..
બીજા દિવસે બાળક શાળામાંથી પરત ફરતી વખતે એક છોકરી પર પડી ગયો.
………..
છોકરીની મમ્મી ચિડાઈને બોલી આ શુ મૂર્ખતા છે ?
…………..
બાળક બોલ્યો :
પડ્યો તો હુ તારી છોકરી પર છુ અને પ્રેગનેંટ તુ થઈ રહી છે .।આ પણ વાંચો :