ગુજરાતી જોક્સ- પત્ની તેમનો ગુસ્સો કેવી રીતે કાઢી શકે

જરૂરી નહી કે પત્ની તેમનો

ગુસ્સો ઝગડીને જ કાઢે

એ કાચી જાડી રોટલી અને

શાકમાં મીઠું નાખ્યા વગર

પણ તેમનો ગુસ્સો કાઢી શકે છે.આ પણ વાંચો :