ગુજરાતી જોક્સ-કબૂતરને દાણા

Last Modified સોમવાર, 25 જાન્યુઆરી 2021 (18:33 IST)


બાળક- અંકલ આંટી દરરોજ રાત્રે કબૂતરને દાણા નાખે છે શું

અંકલ - ના ના એવું કાઈ નહી-
શા માટે આવું કેમ પૂછે છે ...

બાળક- અરે દરરોજ રાત્રે તમારા ઘરથી આહ્હ અહ્હ અહ્હ્હ આવાજ આવે છે


ગુજરાતી જોક્સ- ના રે ગાંડી આવું નહી હોય

ગર્લફ્રેંડ - તૂ મારા દૂધ- ચૂસી ચૂસીને મોટા કરી નાખ્યા-

જો જો - હવે લટકે છે

ના રે ગાંડી આવું નહી હોય

આવું હોત તો

મારી પેનિસ આટલી લાંબી થઈ ગઈ હોતી કે મને કંડોમ ની જગ્યા સાઈકલના ટ્યૂબ

લગાવવું પડતું!!!


આ પણ વાંચો :