ગુજરાતી જોક્સ- પત્ની પીયર ગઈ છે

Last Modified બુધવાર, 21 એપ્રિલ 2021 (14:49 IST)
એક ભાઈએ
રસોડામાં ગેસ પર કૂકર મૂકી Status નાખ્યુ


પત્ની પીયર ગઈ છે .. મને ચા બનાવવી છે

કેટલી સીટી
લેવી

કોઈ કીધું
મૂર્ખ

ચા કૂકરમાં નહી બને

કોઈએ કીધું કડાહી મૂકો.


સૌથી સારું જવાબ

બારીમાં જઈને એક સીટી માર પાડોસન આવીને આપી જશે. ...


આ પણ વાંચો :