ગુજરાતી જોક્સ- પપ્પૂ રેસ્ય્ટોરેંટમાં

Last Modified બુધવાર, 1 જૂન 2022 (12:05 IST)
 
 
પપ્પૂ એક રેસ્ટૉરેંટમાં ભોજન કરવા ગયો
મહિલા વેટર- સર શું લેશો 
 
પપ્પૂ- તમારુ નંબર 
 
પછી શું ભોજન પણ મળ્યુ 
અને માર ખાઈ જોરદાર  

 
ગુજરાતી જોક્સ- પપ્પૂ રેસ્ય્ટોરેંટમાં 
 
પપ્પૂ એક રેસ્ટૉરેંટમાં ભોજન કરવા ગયો
મહિલા વેટર- સર શું લેશો આ પણ વાંચો :