એકે 47ના ટ્રિગર પર પડનારી આંગળી કરતા વધુ તાકત EVM મશીન પર પડનારી આંગળી પર છે - મોદી

modi
Last Updated: સોમવાર, 8 ડિસેમ્બર 2014 (12:54 IST)


- અમે સૌનો સાથ પણ ઈચ્છીએ છીએ અને સૌનો સાથ મળશે તો હુ વચન આપુ છુ કે વિકાસ પણ થશે.


- કોઈપણ સરકાર ભેદભાવ રાખીને નથી ચાલી શકતી.
આપણે કોઈ વચ્ચે ભેદભાવ નથી કરી શકતા. સૌને સમાન રૂપે અધિકાર મળવા જોઈએ. સૌને સમાન હક મળવા જોઈએ. સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ


- તમે મને આજે એક પાઘડી પહેરાવી છે તમે જાણો છો કે આ પાઘડીની ઈજ્જત શુ છે. તેથી મને વિશ્વાસ છેકે તમે આ પાઘડીની લાજ જરૂર રાખશો


આ પણ વાંચો :