શિરડી સાઈબાબા ફાઉન્ડેશન દ્વારા ગીતા ત્રણ ભાષાઓમાં એક સાથે ગીતા સાર ડિજિટલ મીડિયા પર રિલીઝ

geeta saransh
Last Modified બુધવાર, 30 ઑક્ટોબર 2019 (11:39 IST)

મુંબઈ,

શ્રીમદ્
ભગવત
ગીતાને
હવે
શિરડી
સાઈબાબાફાઉન્ડેશન
અને
ઓરિયંટ
ટ્રેડલિંક
લિમિટેડ
દ્વારા'ગીતા'
નામથી
એક
સાથે
ત્રણ
ભાષાઓએટલે
કે
સંસ્કૃત,
હિન્દી
અને
અંગ્રેજીમાંરેકોર્ડ
કરી
ડિજિટલ
પ્લેટફોર્મ
થકી
લોકોસુધી
ખાસ
કરીને
યુવા
પેઢી
પહોંચાડવાનોપ્રયાસ
થઈ
રહ્યો
છે.અંગ્રેજીમાં
અશિમખેત્રપાલે
અવાજ
આપ્યો
છે
તો
હિન્દીમાંવિકાસ
કપૂર
અને
સંસ્કૃતમાં
રણદીપની
અવાજમાંતૈયાર
કરવામાં
આવ્યો
છે.
જેમાં
સંગીતઅમર
પ્રભાકર
દેસાઈએ
આપ્યું
છે.
જેનેમુંબઈમાં
રિલીઝ
કરવામાં
આવ્યું
છે.


અવસરે
શિરડી
સાઈ
બાબા
ફાઉન્ડેશનના
મેનેજિંગ
ડિરેક્ટર
આશિમ
ખેત્રપાલે
જણાવ્યુંકે, "આજકાલ
લોકો,
ખાસ
કરીને
યુવાપેઢી
ધર્મ,
કલા,
સંસ્કૃતિ
અને
સભ્યતાભૂલતી
જાય
છે.
અને
તેમને
વાતની
જાણ
પણ
થતી
નથી.
ગીતાએક
મહાન
ગ્રંથ
છે
અને
બધાએને
સમજે
અને
સાંભળે

માટેત્રણ
ભાષાઓમાં

રિલીઝ
કરાઈ
છેઅને

પણ
ડિજિટલ
પ્લેટફોર્મ
પર,જેથી
ગમે
ત્યારે
અને
ગમે
તેસમયે
સાંભળી
શકાય.
જ્યારે
હું
બદલીશતો
તમે
બદલાશો
અને
જ્યારે
તમેબદલાશો
ત્યારે
સંસાર
બદલાશે

ગીતાનોઉપદ્શ
મને
ઘણો
પસંદ
પડ્યો.
ગીતાઘરે-ઘરે
પહોંચે

અમારો
પ્રયાસરહેશે."આ પણ વાંચો :