સેક્સ ઈચ્છાઓની વાત વિશે જાણો છો તમે

love
સેક્સ ઈચ્છા એટલે કે સેકસની ભાવના શું જોઈને આવે છે. એ વિશે વાત કરતા પહેલા માણસ ફ્રાંસિસી મનોવૈજ્ઞાનિક અલ્ફ્રેડ બિનેટ હતા . એણે આ વિવરણ કોઈ ખાસ રીતના સેક્સ કામના રાખતા માણસોના સંદર્ભોમાં કર્યા આજે એના ઉલ્લેખ એવી વસ્તુઓ જોડીને કરાય છે જે સામાન્ય રીતે અમારા સેક્સ વ્યવહારના હિસ્સા નહી હોય.

આ નાની-મોટી વસ્તુઓ પસંદ જેમકે કોઈ ખાસ રંગ કે ડિજાઈન કે અંદરના વસ્ત્ર થઈ શકે છે , કે પછી કોઈ અસામાન્ય જૂનૂન જેમકે હિંસાત્મક સેક્સ . આ સપના એને રાખતાને શારીરિક કે માનસિક આઘાત પણ પહોંચાવી શકે છે.


આ પણ વાંચો :