1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ- પૂછ્યું શું થયું પતિ ઘરે આવ્યું તો તેની એક આંખ સોજાયેલી હતી

પતિ ઘરે આવ્યું તો તેની એક આંખ સોજાયેલી હતી 
 
પત્ની ગભરાવીને પૂછ્યું શું થયું 
 
પત્ની અરે એક મહિલા કાર ચલાવતી અને આવીને મારા સ્કૂટરથી અથડાઈ ગઈ 
 
પત્ની પૂછ્યું  - શુ તમે કારનો નંબર જોયો ?
 
પતિ  - ના મને બિલકુલ યાદ નથી.. 
 
પત્ની - તેણે જાણી જોઈને ટક્કર મારી હતી.. 
 
પતિ - બસ એ જ યાદ છે કે કારમાં બેસીલી સ્ત્રીએ ગ્રીન રંગની વર્કવાળી સાડી પહેરી હતી... 
એક હાથમાં સુંદર ઘડીયલ હતો 
 
પાતળી સ્લિમ બૉડી વાળી હતી 
 
 
અને હા 
 
તેમના હોઠ પાસે એક તલ હતો 
 
પતિની હવે બીજી આંખ પણ સોજાયેલી છે.