ગુજરાતી જોક્સ - તમારું નંબર આપો ન

Last Updated: શુક્રવાર, 4 સપ્ટેમ્બર 2020 (09:57 IST)
છોકરી તમારું નંબર આપો ન

છોકરો- ચોરાનું ચોદ એક સાથ ત્રણ ત્રણ ચોદ
9414173314

છોકરી - કોઈ બીજો નંબર નથી

છોકરો-
છે ન - ચોરાનું છ દો છે દો એક સાત છે દો
942621762

છોકરી- કોઈ લેંડલાઈન જ આપી દો

છોકરો -ઠીક્ક છે

સાથ સાથે ચોદ એક સાથ ચોદ
77141714

છોકરી- ભાગ- કૂતરીના ....આ પણ વાંચો :