સોમવાર, 6 ફેબ્રુઆરી 2023
  1. ધર્મ
  2. તહેવારો
  3. શ્રાવણ મહિનો
Written By
Last Updated: રવિવાર, 21 ઑગસ્ટ 2022 (23:35 IST)

Har Har Shambhu Shiv Mahadeva lyrics - હર હર શંભુ શંભુ

હર હર શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવા,
શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવ
હર હર શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવા,
શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવ
 
કપૂરગૌરમ કરુણાવતારમ સંસારસારમ ભુજગેન્દ્રહરમ.
કપૂરગૌરમ કરુણાવતારમ સંસારસારમ ભુજગેન્દ્રહરમ.
સદા બસંત હૃદયારબિંદે ભભ ભવાની સાહિત્યમ નમામિ.
સદા બસંત હૃદયબિન્દે ભભ ભવાની સહિતં નમામિ.
 
હર હર શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવા,
શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવ
હર હર શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવા,
શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવ
 
સનંદમાનંદવને વસંતમાનંદકંદમ હતપાપવૃન્દમ
સનંદમાનંદવને વસંતમાનંદકંદમ હતપાપવૃન્દમ
વારાણસીનાથમનાથનાથમ્ શ્રી વિશ્વનાથમ્ શરણમ્ પ્રપદ્યે
વારાણસીનાથમનાથનાથમ્ શ્રી વિશ્વનાથમ્ શરણમ્ પ્રપદ્યે
 
હર હર શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવા,
શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવ
હર હર શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવા,
શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવ
 
અવન્તિકાય વિહિતાવતારં મુક્તિપ્રદાય ચ સજ્જનમ્ ।
અવન્તિકાય વિહિતાવતારં મુક્તિપ્રદાય ચ સજ્જનમ્
અકાલમૃત્યોઃ જાળવણી માટે
અકાલમૃત્યોઃ જાળવણી માટે
હર હર શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવ,
 
હર હર શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવા,
શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવ
હર હર શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવા,
શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવ
 
નાગેન્દ્રહરાય ત્રિલોચનાયા ભસ્માઙ્ગરગાય મહેશ્વરાય
નાગેન્દ્રહરાય ત્રિલોચનાયા ભસ્માઙ્ગરગાય મહેશ્વરાય
નિત્યા શુદ્ધાય દિગમ્બરાય તસ્મૈ નાકારાય નમઃ શિવાય
નિત્યા શુદ્ધાય દિગમ્બરાય તસ્મૈ નાકારાય નમઃ શિવાય
 
હર હર શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવા,
શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવ
હર હર શંભુ શંભુ શંભુ શંભુ શિવ મહાદેવ