સોમવાર, 22 એપ્રિલ 2024
  1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. હિન્દુ ધર્મ વિશે
Written By
Last Updated : ગુરુવાર, 28 ડિસેમ્બર 2023 (16:25 IST)

કાળ ભૈરવ ચાલીસા/ Kaal Bhairav Chalisa

Kaal Bhairav Chalisa - દોહા

શ્રી ગણપતિ ગુરુ ગૌરી પદ પ્રેમ સહિત ધરિ માથ।
ચાલીસા વંદન કરો શ્રી શિવ ભૈરવનાથ॥
શ્રી ભૈરવ સંકટ હરણ મંગલ કરણ કૃપાલ।
શ્યામ વરણ વિકરાલ વપુ લોચન લાલ વિશાલ॥


ચાલીસા

જય જય શ્રી કાલી કે લાલા।
જયતિ જયતિ કાશી-કુતવાલા॥
જયતિ બટુક-ભૈરવ ભય હારી।
જયતિ કાલ-ભૈરવ બલકારી॥
જયતિ નાથ-ભૈરવ વિખ્યાતા।
જયતિ સર્વ-ભૈરવ સુખદાતા॥
ભૈરવ રૂપ કિયો શિવ ધારણ।
ભવ કે ભાર ઉતારણ કારણ॥
ભૈરવ રવ સુનિ હવૈ ભય દૂરી।
બટુક નાથ હો કાલ ગંભીરા।
શ્‍વેત રક્ત અરુ શ્યામ શરીરા॥
કરત નીનહૂં રૂપ પ્રકાશા।
ભરત સુભક્તન કહં શુભ આશા॥
રત્‍ન જડ઼િત કંચન સિંહાસન।
વ્યાઘ્ર ચર્મ શુચિ નર્મ સુઆનન॥
તુમહિ જાઇ કાશિહિં જન ધ્યાવહિં।
વિશ્વનાથ કહં દર્શન પાવહિં॥
જય પ્રભુ સંહારક સુનન્દ જય।
જય ઉન્નત હર ઉમા નન્દ જય॥
ભીમ ત્રિલોચન સ્વાન સાથ જય।
વૈજનાથ શ્રી જગતનાથ જય॥
મહા ભીમ ભીષણ શરીર જય।
રુદ્ર ત્રયમ્બક ધીર વીર જય॥
અશ્‍વનાથ જય પ્રેતનાથ જય।
સ્વાનારુઢ઼ સયચંદ્ર નાથ જય॥
નિમિષ દિગંબર ચક્રનાથ જય।
ગહત અનાથન નાથ હાથ જય॥
ત્રેશલેશ ભૂતેશ ચંદ્ર જય।
ક્રોધ વત્સ અમરેશ નન્દ જય॥
શ્રી વામન નકુલેશ ચણ્ડ જય।
કૃત્યાઊ કીરતિ પ્રચણ્ડ જય॥
રુદ્ર બટુક ક્રોધેશ કાલધર।
ચક્ર તુણ્ડ દશ પાણિવ્યાલ ધર॥
કરિ મદ પાન શમ્ભુ ગુણગાવત।
ચૌંસઠ યોગિન સંગ નચાવત॥
કરત કૃપા જન પર બહુ ઢંગા।
કાશી કોતવાલ અડ઼બંગા॥
દેયં કાલ ભૈરવ જબ સોટા।
નસૈ પાપ મોટા સે મોટા॥
જનકર નિર્મલ હોય શરીરા।
મિટૈ સકલ સંકટ ભવ પીરા॥
શ્રી ભૈરવ ભૂતોં કે રાજા।
બાધા હરત કરત શુભ કાજા॥
ઐલાદી કે દુખ નિવારયો।
સદા કૃપાકરિ કાજ સમ્હારયો॥
સુન્દર દાસ સહિત અનુરાગા।
શ્રી દુર્વાસા નિકટ પ્રયાગા॥
શ્રી ભૈરવ જી કી જય લેખ્યો।
સકલ કામના પૂરણ દેખ્યો॥