ગુજરાતી જોક્સ - આવાજ બંદ કરો

ટીચર- શોર ના કરો

નહી તો ઉભો કરી નાખીશ

છોકરા - પેલા મારો
છોકરા - પેલા મારો

છોકરા - પેલા મારો


આ પણ વાંચો :