આ 7 વાતો જો આજે પણ, દરેક ઈંડિયન છોકરીઓને સાંભળવી પડે છે.

આમ તો આખી દુનિયા બદલાઈ ગઈ છે પણ છોકરીઓને લઈને એક ખાસ મેંટેલિટી બનેલી છે અને ભારત એમાં ખાસ છે.અહીં છોકરીઓએ એ દરેક વાત સાંભળવી પડે છે જે દુનિયાના બીજા ભાગોમાં રહેતી છોકરીઓને કદાચ સાંભળવી પડતી હોય્ આવો વાંચીને એવી જ થોડી મજેદાર વાતો  જે એને સાંભળવી પડે છે. 
1. લોકો શું કહેશે 
 
તરફ ના જુઓ , લોકો શું કહેશે 
 
2. અમે આવી જઈશ 
 
રાત્રે એકલા કેબમાં ન આવશો , ઘરે કોઈને ફોન કરી દેશો , અમે લેવા આવી જઈશ . 
 


આ પણ વાંચો :