શુક્રવાર, 2 ડિસેમ્બર 2022
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ- પહેલીવાર ઘરે આવ્યા છો કઈક તો લો -જવાબ સાંભળીમે હંસી નહી રોકાશે

આંટી- પહેલીવાર ઘરે આવ્યા છો 
 
કઈક તો લેવું પડશે 
 
લાલો- ઠીક છે તમારી દીકરી આપી દો 
 
આંટી- ભાગ -નિકળ અહીંથી 
 
ફરી અહીં પગલા રાખ્યા તો 
 
પગ તોડી નાખીશ !!!