ગુજરાતી જોક્સ - પપ્પાની રાણી

5 વર્ષના ચિંટુએ રાજા રાણીની વાર્તા વાંચી અને મમ્મીને બોલ્યો
મમ્મી મને પણ ત્રણ રાણીઓ જોઈએ
એક મને જમાડે
બીજી મને નવડાવે
અને ત્રીજી મને ફરવા લઈ જાય

મમ્મી - પણ પછી તને ગીત ગાઈને સૂવડાવશે કોણ ?
ચિંટુ - મમ્મી હુ તો તારી પાસે જ સૂઈ જઈશ

પુત્રનો પ્રેમ જોઈને મમ્મીની આંખોમાં પાણી આવી ગયુ
મમ્મી - પણ ચિંટુ એ ત્રણ રાણી ક્યા ઉંઘશે ?
ચિંટુ - એમને સૂવા દે પપ્પા પાસે.

હવે પુત્રનો પ્રેમ જોઈને પપ્પાની આંખો ભરાઈ આવી.


આ પણ વાંચો :