સોમવાર, 25 સપ્ટેમ્બર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ-વરના નવા રેટ

વરના નવા રેટ 
ઈંજીનીયર 20 લાખ 
ડાક્ટર- 30 લાખ 
હવલદાર- 50 લાખ