ગુજરાતી જોક્સ- પહેલીવાર ઘરે આવ્યા છો કઈક તો લો -જવાબ સાંભળીમે હંસી નહી રોકાશે

આંટી- પહેલીવાર ઘરે આવ્યા છો

કઈક તો લેવું પડશે

લાલો- ઠીક છે તમારી દીકરી આપી દો

આંટી- ભાગ -નિકળ અહીંથી

ફરી અહીં પગલા રાખ્યા તો

પગ તોડી નાખીશ !!!આ પણ વાંચો :