ગુજરાતી જોકસ - શું બનશો ?એકવાર ટીચર બાળકોથી પૂછતા હતા કે કોણ શું બનશે

Teacher - તમે મોટા થઈને શું બનશો ?

રીયા- હું મોટા થઈને ચાંદ બનીશ

Teacher - તમે મોટા થઈને શું બનશો ?


પપૂ- હું તો ચાંદ પર ચઢીશ હા હા હા...........આ પણ વાંચો :