ગુજરાતી જોક્સ- ભારતીય પત્ની

ભારતીય પત્નીઓની તબીયત આ વાત પર નિર્ભર કરે છે

કે આવનાર મેહમાન પીયર ના છે

કે સાસરિયાનાઆ પણ વાંચો :