ગુજરાતી જોક્સ - હું તારા માટે Fast કરીશ

ગુજરાતી જોક્સ- વ્રત રાખવાની વાત કરી રહી છું

હું તારા માટે Fast કરીશ
છોકરો- ના જાનું

ધીમે ધીમે જ કરીશ

મજા લઈને Feeling ની સાથે

છોકરી- એ કૂતરા

હુ તારા માટે વ્રત રાખવાની વાત કરી રહી છું


આ પણ વાંચો :