ગુજરાતી જોક્સ - દેવસેના સેવ દેનાગુજરાતી જોક્સ - દેવસેના સેવ દેના

ઈંદોરી બાહુબલી રાત્રે દુકાન બંદ કરીને ઘરે આવ્યુ અને
ભોજન કરવા બેસ્યો


ભોજનમાં સ્વાદ ન આવતા

પત્ની
देवसेना થી બોલ્યો

सुनो देवसेना

थोड़ी सेंव देना...આ પણ વાંચો :