રવિવાર, 4 ડિસેમ્બર 2022
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ- અડધી રાત્રે ટોયલેટ

અમુક લોકોને અડધી રાત્રે ટોયલેટ 
લાગે તોય જવામાં ફાટતી હોય 
 
અને બધે સ્ટેટસ રાખે 
I am King