1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ - તે Cute લખતી રહી

English 
ની નબળાઈના કારણે રહી ગયા 
નહી અમે પણ આજે કોઈની 
બાહોમાં થતા હોત 
તે Cute લખતી રહી 
અને અમે કુત્તે સમજતા રહ્યા