મંગળવાર, 12 ડિસેમ્બર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

Jokes- ત્રણ રાણીઓ જોઈએ

બાળક (વાર્તા સાંભળ્યા પછી) માતા થી- 
મા મને પણ ત્રણ રાણીઓ જોઈએ 
એક ભોજન બનાવશે 
બીજી ગીતે ગાશે 
 
ત્રીજી મને નવડાવશે 
માતા( મુસ્કુરાવતા) અને તૂ ઉંઘશે કોની સાથે 
 
બાળક- ઉંઘીશ તો હુ મારી મા સાથે 
મા( ભાવુક) - મારો લાલિયો સૌ વર્ષ જીવે 
 
પિતા- પણ દીકરા આ જણાવ કે તે રાણીઓ કોની પાસે ઉંઘશે 
 
બાળક- તે પાપા સાથે ઉંઘી જશે 
 
પાસે બેસેલા પાપા- જુગ -જુગ જીવો મારા લાલિયો 
મારો લાડકો મારો દીકરો હજાર વર્ષ જીવે