વરસાદ શાયરી ગુજરાતી

Last Modified ગુરુવાર, 30 જૂન 2022 (11:42 IST)

આજે વરસાદમાં તારી સાથે નહાવું છે, સપના મારો આ કેટલો સુહાનુ છે
વરસાદના ટીંપા જે પડે તારા હોંઠ પર, તેને મારા હોંઠથી ઉપાડવું છે.

આજે વરસાદમાં તારી સાથે નહાવું છે
સપના મારો આ કેટલો સુહાનુ છે
વરસાદના ટીંપા જે પડે તારા હોંઠ પર
તેને મારા હોંઠથી ઉપાડવું છે.આ પણ વાંચો :