આ રીતે કોથમીરને લાંબા સમયે સુધી તાજી રાખો

આ ખાસ ટિપ્સ જમાવીને કોથમીરને રાખો એકદમ લીલો... 
ટિપ્સ
- કોથમીરની ડૂંઠાની સાથે પાણી ભરેલા ગિલાસમાં મૂકો. ડૂંઠા  પૂરી રીતે પાણીમાં ડૂબ્યા રહે આ ખાસ ધ્યાન આપવું. 
- ગિલાસને હવા વાળી અજ્ગ્યા પર જ મૂકવું. 
- કોથમીરના પાણ તોડી તેને એક એયર ટાઈટ ડિબ્બામાં બંદ કરી લો અને ફ્રિજમાં મૂકો. 
- તમે તેને પેપરમાં લપેટીને પ રાખી શકો છો. 
 


આ પણ વાંચો :