ભારતની અત્યાર સુધીની લોકસભાની ચૂંટણીઓનો ઈતિહાસ

વેબ દુનિયા|

P.R
પ્રથમ ચૂંટણી - પ્રથમ લોકસભા (1951 - 56 ) : ડીસેમ્બેર 1951થી જાન્યુઆરી 1952 સુધી દેશમાં પ્રથમ ચૂંટણીઓ યોજાઈ . 51 રાજકીય પક્ષોએ ચૂંટણીઓમાં ભાગ લીધો . 21 રાજકીય પક્ષો સંસદમાં ચૂંટાઈ આવ્યા . કોંગ્રેસ લોકસભામાં 74.5 % સીટો પ્રાપ્ત કરી . અને કુલમતના 44 . 9 % મત પ્રાપ્ત કર્યા.

બીજી લોકસભા ( 1957 - 62 ) : ભારતના સ્વતંત્ર બાદ બીજી ચૂંટણી બાદ બીજી ચૂંટણી બાદ 1957 માં થઇ કોંગ્રેસ પક્ષે બેઠકોમાંથી 74.5 % બેઠકો પ્રાપ્ત કરી અને કુલ મતદાનના 44.78 % મત પ્રાપ્ત
કર્યા .

ત્રીજી લોકસભા (1963 -67 ) : ભારતમાં ત્રીજી ચૂંટણી 1963 માં થઈ હતી કોંગ્રેસે 72.9 % બેઠકો પ્રાપ્ત કરી અને કુલ મતદાનના 44 .72 % મત પ્રાપ્ત કર્યા .
ચોથી લોકસભા (1967- 71 ) : ભારતમાં ચોથીવાર ચૂંટણી 1967 માં થઇ હતી . કોંગ્રેસ કુલસીટમાંથી 52 . 42 % સીટો પ્રાપ્ત કરી અને કુલ મતદાનની 40.72 % મત પ્રાપ્ત કર્યા .

પાંચમી લોકસભા : ચોથી લોકસભા બરખાસ્ત કરીને દેશમાં મધ્યસ્થ ચૂંટણી 1971 થઇ. કોંગ્રેસ લોકસભાની કુલ 518 બેઠકોમાંથી 350 બેઠકો પ્રાપ્ત કરી હતી . કુલ મતોના 43.98 % પ્રાપ્ત કર્યા હતા .


આ પણ વાંચો :