ગુજરાતી જોક્સ -બહાર બહુ ઠંડ છે

Last Updated: ગુરુવાર, 31 જાન્યુઆરી 2019 (17:18 IST)
શિયાળામાં ઉઠીને વૉક પર ગયા બહાર વધારે ઠંડ હતી
તો પાછો આવી ગયો અને પત્ની પાસે સૂઈ ગયો ....
પતિ- બહાર બહુ ઠંડ છે !!

પત્ની - હા તોય તે ગાંડો વૉક પર ગયો છે !!!!!!!!આ પણ વાંચો :