નવરાત્રિ : ક્યાં દિવસે શું દાન કરશો ?

fruitsnew
બીજા દિવસે- દાન માટે ફળ પસંદ કરવા. યાદ રાખો કે ફળ તાજા અને મીઠા હોવા જોઈએ. 


આ પણ વાંચો :