દેશભક્તિ ગીતો : અબ તુમ્હારે હવાલે વતન સાથીયોં

વેબ દુનિયા|

દેશ ભક્તિ ગીત - તાકત વતન કી હમ સે હૈ

P.R
તાકત વતન કી હમ સે હૈ

હિમ્મત વતન કી હમસે હૈ

ઈજ્જત વતન કી હમસે હૈ

ઈંસાન કે હમ રખવાલે

પહેરેદાર હિમાલયકે હમ

ઝોંખે હૈ તૂફાન કે

સુન કર ગરજ હમારી

સીને ફટ જાતે હૈ ચટ્ટાન કે

આ હા હા...હા... હા હા હા

સીના હૈ ફૌલાદ કા અપના

ફૂલો જૈસા દિલ હૈ

તન મે વિંધ્યાંચલ કા બલ હૈ

મન મે તાજમહેલ હૈ

આ હા હાઆઆઅ. હાઆ હા હા હા

દે કર અપના ખૂન સિંચતે

દેશ કી હમ ફૂલવારી

બંસી સે બંદૂક બનાતે

હમ વો પ્રેમ પૂજારી

આ હાઆઅઆ હાઆઅ હા હા હા

આ કર હમ કો કસમ દે ગયી

રાખી કીસી બહેન કી

દેંગે અપના શીશ ન દેંગે

મગર મીટ્ટી વતન કી

આ હાઆઆઅ હાઆઆ હા...હા..

ખતરે મે હો દેશ અરે તો

લડના સિર્ફ ધરમ હૈ

મરના હૈ ક્યા ચીજ

આદમી લેતા નયા જનમ હૈ

આ હા હાઆઆઆ હાઅ હા હા હા..

એક જાન હૈ એક પ્રાણ હૈ

સારા દેશ હમારા

નદીયા ચલ કર સભી રુકી

પર કભી ન ગંગા ધારા

આ હા હાઆઆઆ હાઆઆ હા હા હા

તાકત વતન કી હમસે હૈ

હિમંત વતન કી હમ સે હૈ

ઈજ્જત વતન કી હમ સે હૈ

ઈંસાન કે હમ રખવાલેઆ પણ વાંચો :