રવિવાર, 21 એપ્રિલ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ- મંદિરમાં માત્ર પુરુષો જ પુજારી

પપ્પુ- શું તમે જાણો છો કે મંદિરમાં માત્ર પુરુષો જ પુજારી કેમ હોય ?
 
ચપ્પુ- ના દોસ્ત, તું બોલ.
 
ગપ્પુ- મને ખબર છે, 
 
ગપ્પુ- તેથી, કે લોકો માત્ર ભગવાન પર ધ્યાન આપી શકે છે