ગુજરાતી જોક્સ - કેવું છે માથાનો દુખાવો..

પતિએ પત્નીના સમાચાર જાણવા માટે ટાઈપ કર્યું- કેવું છે માથાનો દુખાવો..

અને ટાઈપ થઈ ગયું કેવી છો માથાનો દુખાવો

ઑફિસથી રજા થઈ 4 કલાક

થઈ ગયા પણ

પતિ ઘર જવાની હિમ્મત નહી કરી શકી રહ્યું છે.આ પણ વાંચો :