1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ - દેવસેના સેવ દેના

ગુજરાતી જોક્સ - દેવસેના સેવ દેના 
ઈંદોરી બાહુબલી રાત્રે દુકાન બંદ કરીને ઘરે આવ્યુ અને
ભોજન કરવા બેસ્યો 

ભોજનમાં સ્વાદ ન આવતા

પત્ની  देवसेना થી બોલ્યો 
 
सुनो देवसेना
 
थोड़ी सेंव देना...