શનિવાર, 20 એપ્રિલ 2024
  1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. ગુજરાતી આરતી સંગ્રહ
Written By

હનુમાન આરતી

આરતી કીજૈ હનુમાન લલા કી। દુષ્ટ દલન રઘુનાથ કલા કી।।
 
જાકે બલ સે ગિરિવર કાંપે। રોગ દોષ જાકે નિકટ ન ઝાંકે।।
 
અંજનિ પુત્ર મહાબલદાયી। સંતાન કે પ્રભુ સદા સહાઈ।।
 
દે બીરા રઘુનાથ પઠાએ। લંકા જારી સિયા સુધ લાએ।।
 
લંકા સો કોટ સમુદ્ર સી ખાઈ। જાત પવનસુત બાર ન લાઈ।।
 
લંકા જારી અસુર સંહારે। સિયારામજી કે કાજ સંવારે।।
 
લક્ષ્મણ મૂર્છિત પड़ે સકારે। આણિ સંજીવન પ્રાણ ઉબારે।।
 
પૈઠી પતાલ તોરિ જમકારે। અહિરાવણ કી ભુજા ઉખાડ઼ે।।
 
બાએં ભુજા અસુર દલ મારે। દાહિને ભુજા સંતજન તારે।।
 
સુર-નર-મુનિ જન આરતી ઉતારે। જૈ જૈ જૈ હનુમાન ઉચારે।।
 
કંચન થાર કપૂર લૌ છાઈ। આરતી કરત અંજના માઈ।।
 
લંકવિધ્વંસ કીન્હ રઘુરાઈ। તુલસીદાસ પ્રભુ કીરતિ ગાઈ।।
 
જો હનુમાનજી કી આરતી ગાવૈ। બસી બૈકુંઠ પરમપદ પાવૈ।।