ચોમાસામાં ખોરાક પ્રત્યે સાવધાની લેવી જોઇએ

ચાટ એવો નાસ્તો છે જે દરેક વ્યક્તિ પસંદ કરે છે. ચાટમાં ઘણી વસ્તુ  હોય છે જેમ કે પાણી પુરી , સેંવ પુરી, ભેલ પુરી, આલૂ ચાટ વગેરે.  પણ વરસાદમાં આ બધી વસ્તુઓથી દૂર રહેવું જોઈએ. કારણકે ઈંફેક્શન ફેલાય છે.આ વસ્તુઓ બનાવતા જે પાણી ઉપયોગ કરાય છે તે ખરાબ હોઈ શકે છે.જેથી ડાયરિયા અને  કમળો જેવા રોગોની  સમસ્યા થવાનો ભય રહે છે.  
સી ફૂડ 
માનસૂનમાં સી  ફૂડ જેમ કે માછલી, ક્રેબ્સ, વગેરે ન  ખાવા  જોઈએ , કારણ કે આ સમય તેમના પ્રજનન કાળનો હોય છે. તેથી આ ખાવાથી તમને ઈંફેક્શન થઈ શકે છે. જો તમને માછલી ખાવી હોય તો તાજી માછલી ખાવ. 
 


આ પણ વાંચો :