ગુજરાતી જોક્સ- જોરથી પડ્યો?

ટીવી રિપોર્ટર એ ઘાયલથી પૂછ્યું

જ્યારે બોમ્બ પડ્યો રો એ જોરથી પડ્યો?
ઘાયલ ગુસ્સામાં:

નહી સાળા એ રેંગતા મારી પાસે આવ્યો અને શર્માવીને બોલ્યા ... dhummmmઆ પણ વાંચો :