ગુજરાતી જોક્સ-નોકરથી ભૂલ થઈ

માલિક નોકરથી

આજે તૂ રોટલીમાં વધારે ઘી લગાડયું

નોકર- ભૂલ થઈ માલિક

લાગે છે મે તમને મારી રોટલી આપી દીધી છેઆ પણ વાંચો :