ગુજરાતી જોક્સ- કોઈના પર ગુસ્સો આવે તો બોલતા પહેલા થોડો બ્રેક લો

કોઈના પર ગુસ્સો આવે તો બોલતા પહેલા
થોડો બ્રેક લો

1. જો તે વ્યકતિ તમારાથી નાની હોય તો 1 થી 10 ગણી લો
2. જો તે તમારાથી મોટી હોય તો 1 થી 30 ગણી લો
3. જો
તે તમારા જેટલીજ હોય તો 1 થી 50 ગણી લો
4. જો એ વ્યકતિ તમારી પત્ની હોય તો ગણતરી ચાલૂ જ રાખો
બોલવાની હિમંત ના કરતા..
5. જો તે વ્યકતિ તમારા પતિ જોય તો સીધો અટેક કરો...

ગણતરી ગયી તેલ લેવા...


આ પણ વાંચો :