1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. સ્ત્રી-પુરુષ
Written By
Last Updated : સોમવાર, 6 એપ્રિલ 2020 (20:52 IST)

ગુજરાતી જોક્સ-આનંદ આવી રહ્યું છે

રૂમમાં માલિકએ નોકરાનીને 
 
એકલા જોઈ 
 
તેમની તરફ ખેંચી લીધું 
 
નોકરાની- સાહેબ આનંદ આવી રહ્યું છે 
 
માલિકને નોકરાનીને જોરથી પકડી લીધું 
 
નોકરાની- સાહેબ આનંદ આવી રહ્યું છે !! 
 
આટલામાં માલિકનો દીકરો આનંદ આવીને બોલ્યો- પાપા હું આવી ગયો