ગુજરાતી જોક્સ-આનંદ આવી રહ્યું છે

jokes
Last Updated: સોમવાર, 6 એપ્રિલ 2020 (20:52 IST)
રૂમમાં માલિકએ નોકરાનીને

એકલા જોઈ

તેમની તરફ ખેંચી લીધું

નોકરાની- સાહેબ આનંદ આવી રહ્યું છે

માલિકને નોકરાનીને જોરથી પકડી લીધું

નોકરાની- સાહેબ આનંદ આવી રહ્યું છે !!

આટલામાં માલિકનો દીકરો આનંદ આવીને બોલ્યો- પાપા હું આવી ગયોઆ પણ વાંચો :