નવરાત્રિ : ક્યાં દિવસે શું દાન કરશો ?

kheer
ત્રીજા દિવસે- મિઠાઈનું  દાન કરવું. ખીર, શીરો વગેરે વ્યંજનને પણ શામેલ  કરી શકાય છે. 


આ પણ વાંચો :